Phiên âm chuẩn trong tiếng Anh

Các bạn vào trang này, click vào từng phiên âm để đọc, chuẩn thế giới:
http://www.oupchina.com.hk/dict/phonetic/home.html
hoặc
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phone.../frameset.html


Link download: http://www.mediafire.com/?lbhdrj4a723z5lv


Giáo trình Multimedia học Anh văn Giao tiếp cơ bản

Giáo trình này có tên là Top Notch, quyển đầu trong series 3 quyển từ sơ cấp đến trình độ trung cấp chạy trên ổ đĩa ảo. Các bạn down về file rar đã tích hợp sẵn Virtual Drive, làm theo hướng dẫn và cài đặt xong sẽ có ngay 1 Bộ tài liệu học Anh văn giao tiếp cơ bản và hiệu quả.


I. Quy tắc đọc trọng âm dựa vào âm tiết và chữ cái
1- Từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu

         eg: ready  [' redi ]

NGOẠI LỆ:  paper [ pei' pơ]        career [kơ' riơ]

                    rely [ ri' lai ]
                    
2-Từ 2 âm tiết nhưng được cấu tạo bằng cách thêm nhân tố và hậu tố thì trọng âm rơi vào âm tiết GỐC

        exto act ---> tobe react - trọng âm vẫn rơi vào  act

NGOẠI LỆ:    'foresight , 'forecast , 'forehead , 'forename , unkeep

3- Những V có 2 âm tiết tận cùng '' ISE , IZE , FY , ATE'' trọng âm rơi vào chính nó

NGOẠI LỆ: to 'realise  

          Ex: to dictate , to relate , to dify(quả quyết)

4- Từ có 3 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu

       Ex: 'factory  , 'family  , 'president

5- Từ có 4 âm tiết trở lên trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ CUỐI trở LẠI

   Ex:  environment [in' vairơmơnt] 
         uni' versity

6- V tận cùng ''ATE , FY , ISE , IZE "" có 3 âm tiết trở lên trọng âm rơi vào âm tiết thử 3 từ CUỐI lên

          Ex' organize                 ' memorize

7- V do 2 từ ghép lại với nhau trọng âm bao giờ cũng rơi vào âm tiết thứ 2

     Ex: under' stand

            over' ate (ăn quá nhiều)
 

8- N ghép gồm 2 N ghép lại đi liền nhau trọng âm bao giờ cũng rời vào âm tiết đầu
       ex: ' newpaper ,   ' cupboard

9- adj và adv : 2 từ ghép đi liền nhau trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

   ex: over' weight  :  in' door 

10- tận cùng bẳng  "eer" trọng âm rơi vào chính nó

  ex : pio' neer 

11- tận cùng " ee" trọng âm rơi vào chính nó

NGOẠI LỆ: com' muttee (uỷ ban) : ' coffee

 ex:  interview ' ee  

12- Tận cùng "oo" trọng âm rơi vào chính nóNGOẠI LỆ: 'cuckoo ex:  bam' boo13- Tận cùng "oon" trọng âm rơi vào chính nóex: ' teaspoon14- Tận cùng "ain" trọng âm rời vào chính nóNGỌAI LỆ : ' mountain , ' captainex: enter' tain15-Tận cùng '' que" --> [K] trọng âm rơi vào trứơc phụ âm nàyex: technique [tek' nik]16- Tận cùng " ette" trọng âm rơi vào chính nóex: cigare'tte17- Tận cùng ''ese''trọng âm rơi vào chính nóex: vietna'mese