7 Rules For Excellent English Speaking

AJHoge - faculty with a Master of TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) - has taught at many universities around the world. After years of teaching English to foreign students, he found that the majority of students do not encounter difficulties when learning English grammar, reading comprehension of them very well. They scored very high in grammar exam test. But when directly talking to the students, he found that the likelihood of them speak English, by contrast, is not good.

The phenomenon arises because of the learning methods current students focus too much on grammar. The English language teachers in the classroom and most are taught grammar, they only do each of the students correct the grammatical errors that do not focus on other skills. This has led students of a fear of gibberish when speaking English. Before speaking English sentences typically arrange their thoughts in mind, choose words and arrange them according to the rules of grammar, that they speak English is not natural.

To overcome this weakness to the students in particular and for people learning English in general. AJHoge has developed a learning method improves the ability to speak English. Methods This study focused on English language skills of listening. And when your listening skills improve, the ability to speak is also easy to grow. Learning method applies the approach of a child's language. It was heard before school. When you hear the English language becomes familiar, you would naturally say not to go through an intermediate step in translating them from the native language into English

AJHoge - một giảng viên có bằng Master of TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) - đã từng giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới. Sau nhiều năm dạy Anh ngữ cho các sinh viên nước ngoài, ông nhận thấy rằng phần lớn các sinh viên đều không gặp phải khó khăn gì khi học ngữ pháp tiếng Anh, khả năng đọc hiểu của họ rất tốt. Họ đạt điểm ngữ pháp rất cao trong các kì thi kiểm tra. Thế nhưng khi trực tiếp nói chuyện với các sinh viên, ông phát hiện rằng khả năng nói tiếng Anh của họ thì ngược lại, không được tốt.

Hiện tượng trên phát sinh là do phương pháp học tập của các sinh viên hiện tại chú trọng quá nhiều vào ngữ pháp. Các thầy cô dạy Anh ngữ ở các lớp học cũng đa phần là dạy ngữ pháp, họ chỉ làm mỗi việc là sửa cho sinh viên những lỗi ngữ pháp mà không chú trọng tới các kỹ năng khác. Điều này đã khiến sinh viên mang một tâm lý sợ sai ngữ pháp khi nói tiếng Anh. Trước khi nói một câu tiếng Anh họ thường sắp xếp các ý nghĩ trong đầu, chọn lựa từ ngữ rồi sắp xếp chúng theo đúng các quy tắc ngữ pháp, khiến họ nói tiếng Anh không được tự nhiên.

Để khắc phục điểm yếu này cho các sinh viên nói riêng và cho những người học Anh ngữ nói chung. A.J.Hoge đã phát triển một phương pháp học tập giúp nâng cao khả năng nói tiếng Anh. Phương pháp học tập này tập trung nhiều vào kỹ năng nghe Anh ngữ. Và khi khả năng nghe của bạn được nâng cao thì khả năng nói cũng dễ dàng phát triển. Phương pháp học tập này áp dụng theo cách tiếp cận ngôn ngữ của một đứa trẻ. Đó là học nghe trước. Khi bạn nghe tiếng Anh trở nên quen thuộc, bạn sẽ nói ra một cách tự nhiên không phải trải qua một bước trung gian là dịch chúng trong đầu từ ngôn ngữ mẹ đẻ sang tiếng Anh


Effort English: Rule 1

Click: Rule 1
effortless-english

Effort English: Rule 2

Click: Rule 2

Effort English: Rule 3

Click: Rule 3

Effort English: Rule 4

Click: Rule 4

Effort English: Rule 5

Click: Rule 5

Effort English: Rule 6

Click: Rule 6

Effort English: Rule 7

Click: Rule 7


The Method Works !

“The method works, you just need to relax and enjoy. Remember: the only thing needed is patience. Listen, answer, and one day, your brain will make the miracle. We start to think in English, without translations.”

Vicente, Queretaro, Mexico