Today Phrase: The writing's on the wall


The writing's on the wall
Thư pháp là một nghệ thuật tại Trung Quốc và phải mất nhiều năm mới có thể hoàn thiện và tạo phong cách riêng cho mình.
Khi chúng ta nhìn thấy the writing's on the wall, nó thường có nghĩa: rất rõ ràng là một điều gì đó xấu, không may mắn sắp xảy ra, như bị cắt giảm công ăn việc làm hay công ty đóng cửa.

Ví dụ

Susie saw the writing on the wall and decided to quit before her company was taken over by the administrators.

I should have seen the writing on the wall when I bought my house. It's falling apart and now I have to spend a fortune renovating it.

Xin lưu ý

Chúng ta cũng thường bắt gặp một cách nói gần giống như vậy: the handwriting's on the wall trong tiếng Anh của người Mỹ, và nó cũng có nghĩa tương tự.

Thực tế thú vị

Thư pháp Trung Quốc giống như tranh vẽ vậy. Nó thường được coi là cách nghệ sĩ tiếp cận với thế giới tâm linh qua các con chữ. Giống như chữ viết tay, mỗi người có một nét riêng biệt và thường người ta phải qua nhiều năm tôi luyện để hoàn thiện phong cách riêng của mình.