Today Phrase: how to use "Step out of line"?

Viên sĩ quan hô khẩu lệnh trước Trung đoàn lính gác Coldstream đang dàn hàng để được Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị thanh tra. Ảnh: Andrew Winning.

Nếu một ai đó steps out of line có nghĩa là họ không tuân theo những gì được xem là tiêu chuẩn, bình thường, họ ứng xử khác với những người cùng vị trí/địa vị với họ. Nó cũng được dùng với nghĩa bóng để nói tới một người có ứng xử không hay.

Ví dụ

Teachers in my school are very keen on discipline. They severely punish anyone who steps out of line.


Some tribal societies are very conservative. Anyone stepping out of line could be cut off from the rest of the group.

Xin lưu ý (Đừng nhầm với)

Xin đừng nhầm To step out of line với to be next in line for (something). Nếu một ai đó là next in line for (something) thì có nghĩa là người đó sắp được một điều gì đó, có nhiều khả năng sẽ được lên lương, lên chức ở chỗ làm hay được nhận phần thưởng/giải thưởng.

My boss has been praising my leadership skills. I think I might be next in line for a managerial post.

Thực tế thú vị

Trung đoàn lính gác Coldstream của Nữ hoàng Anh là trung đoàn lâu đời nhất vẫn còn tiếp tục phục vụ trong quân đội. Họ có cội nguồn từ Coldstream, Scotland, năm 1650.