Cách dùng cụm từ " Time after time "

Tác phẩm nghệ thuật L’heure pour tous của nghệ sĩ Arman tại nhà ga Saint-Lazare ở Paris, Pháp.
Time after time để nói tới một điều gì lặp đi lặp lại. Tương tự, chúng ta có thể dùng cụm từ time and time again để diễn tả cùng một ý như vậy.

Ví dụ

1 - You’re late for work – I’ve warned you about this time after time!

2 - I phoned him time after time but he still wouldn’t answer.

3 - I love Paris, I’ve visited it time and time again.

Xin lưu ý (Đừng nhầm với)

Có rất nhiều cụm từ và thành ngữ dùng từ ‘time’. Ví dụ bạn có thể dùng cách diễn đạt ‘time flies when you’re having fun’ nói khi vui vẻ ta thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng bao lâu đã hết.

Thực tế thú vị

Tác phẩm L’heure pour tous của nghệ sĩ Arman được tạo bởi nhiều chiếc đồng hồ không còn được sử dụng và được dựng tại nhà ga Saint-Lazare ở Paris. Tác phẩm của nghệ sĩ này thường có đặc tính "tích tụ" nhiều đồ vật khác nhau.